Newsletter Studio

 

Lagar och regler för e-postmarknadsföring

Du är själv ansvarig för att ha kunskap om och följa gällande lagar och regler för att marknadsföring via e-post. Bryter du mot gällande lagar för att skicka ut e-postreklam kan det resultera i rättsliga påföljder. Du rekommenderas att läsa denna skrift samt Sitoo Anti Spam Policy innan du använder Newsletter Studio.

Krav på samtycke

Det är förbjudet att skicka ut e-postreklam till fysiska personer och enskilda firmor som inte gett sitt samtycke i förväg. Från kravet på samtycke undantas vissa former av marknadsföring som sker inom ramen för ett "etablerat kundförhållande", se nedan.

Samtycke krävs inte för att skicka ut e-postreklam till juridiska personer. Det finns emellertid oklarheter kring när e-postreklam skall anses riktad mot en fysisk respektive juridisk person. Dessa oklarheter har sin grund i att fysiska personer ofta av sin arbetsgivare tillhandahållit en e-postadress som kan användas både i tjänsten och för privat bruk. För att vara på den säkra sidan bör du alltid få ett samtycke i förväg.

Definitionen av samtycke i lagens mening:

Vad kravet på samtycke innebär framgår inte uttryckligen av lagtexten i marknadsföringslagen.

Kravet på samtycke skall emellertid enligt artikel 2 (f) i kommunikationsdataskyddsdirektivet tolkas i enlighet med Personuppgiftslagstiftningen (PuL).

Enligt Personuppgiftslagen (PuL) är definitionen av samtycke en frivillig och tydlig viljeyttring genom vilken den registrerade - efter att ha fått information - godtar behandlingen av personuppgifter om sig själv.

Samtycke kan t.ex. lämnas genom att en besökare på en hemsida, efter att ha fått information om att uppgifterna skall användas för e-postreklam väljer att acceptera detta, genom att klicka i en ruta eller liknande.

Etablerat kundförhållande

Om det finns ett "etablerat kundförhållande" mellan företag och konsument, till exempel om du har köpt något från företaget, får företaget skicka e-postreklam - men bara om följande förutsättningar är uppfyllda:

  1. Konsument får inte ha tackat nej till att din e-postadress används i marknadsföringssyfte.
  2. Marknadsföringen måste gälla företagets egna produkter liknande den/de som konsument har köpt förut.
  3. Konsument måste få möjlighet att kostnadsfritt och enkelt förhindra att e-postadressen används i marknadsföringssyfte. I e-postreklamen ska det alltid finnas en giltig adress dit konsument kan sända en begäran om att marknadsföringen ska upphöra.

Utdrag från Marknadsföringslagen 13 b §:

"13 b § En näringsidkare får vid marknadsföring till en fysisk person använda elektronisk post, telefax eller sådana uppringningsautomater eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, bara om den fysiska personen har samtyckt till det på förhand.

Har näringsidkaren fått den fysiska personens uppgifter om elektronisk adress för elektronisk post i samband med försäljning av en produkt till personen, gäller inte kravet på samtycke enligt första stycket, om

  1. den fysiska personen inte motsatt sig att uppgiften om elektronisk adress används i marknadsföringssyfte med användande av elektronisk post,
  2. marknadsföringen avser näringsidkarens egna, likartade produkter och
  3. den fysiska personen klart och tydligt ges möjlighet att kostnadsfritt och enkelt motsätta sig att uppgiften används i marknadsföringssyfte när den samlas in och vid varje följande marknadsföringsmeddelande. Lag (2004:103)."

Tydlig och giltig avsändaradress

E-postreklam måste alltid ha en tydlig giltig avsändaradress, så att mottagaren enkelt kan tacka nej till fortsatt reklam. Detta krav gäller även vid marknadsföring till en juridisk person. Det skall vara lätt för mottagaren att identifiera avsändaren. Falsk avsändaradress (s.k. "spoofing") är olagligt. Enligt Konsumentverket/KO är straffpåföljden särskilt kännbar för företag som skickar obeställd e-postreklam med falsk avsändaradress

Utdrag från Marknadsföringslagen 13 c §:

"13 c § Vid marknadsföring med elektronisk post skall meddelandet alltid innehålla en giltig adress till vilken mottagaren kan sända en begäran om att marknadsföringen skall upphöra. Detta gäller även vid marknadsföring till en juridisk person. Lag (2004:103)."

Internationella lagar och förordningar

Mycket av e-postreklamen kommer från andra länder. Reglerna är lika i alla EU-länder, men oönskad e-postreklam kan komma från länder utanför EU, till exempel USA, som har andra regler:

CAN-SPAM Act
Även utanför EU har lagstiftningsåtgärder mot oönskad reklam och spam i vidare mening vidtagits. I USA, som är tongivande beträffande lagstiftningsåtgärder som berör Internet, var flera delstater relativt tidigt ute med kraftfull lagstiftning på området. Sanktionerna är kraftfulla. CAN-SPAM Act vill även motverka spam genom olika regler som kriminaliserar angrepp mot kommunikationssystem och vissa former av insamling av e-postadresser, t.ex. automatisk insamling av e-postadresser från webbplatser.

Mer information om CAN-SPAM Act finns på Federal Trade Commission (FTC)